Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Ondrej Krško (21.6.2017)


05. 06. 2017 14.28 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore fyzika kondenzovaných látok a akustika

Termín obhajoby: 21. júna 2017 o 13:00 hod.
Miesto konania obhajoby: miestnosť CEFKS, F2/-1,  FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Semiconductors Gas Sensors: Transition to Nanometer Scale and Flexible Substrates

Uchádzač: Mgr. Ondrej Krško

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Tomáš Pleceník, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc.
Členovia: doc. RNDr. Martin Moško, DrSc., prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc., prof. RNDr. Andrej Pleceník, DrSc., , Mgr. Tomáš Samuely, PhD., Ing. Peter Švec, DrSc. 
Oponenti: prof. Ing. Ivan Hotový, DrSc., prof. RNDr. Gustáv Plesch, DrSc., Ing. Gabriel Vanko, PhD.  

Autoreferát dizertačnej práce