Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Michal Kováč (5.11.2015)

vo štvrok 5.11.2015 o 13:30 v miestnosti M/213


08. 10. 2015 12.15 hod.
Od: Ivana Grofičová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore 9.2.1. informatika

Termín obhajoby: 5. novembra 2015 o 13:30 hod.
Miesto konania obhajoby: M/213, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Biologically inspired computation models

Uchádzač: Mgr. Michal Kováč

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Damas Gruska, PhD. 

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD.
Členovia: prof. RNDr. Pavol Ďuriš, CSc.; RNDr. Galina Jirásková, PhD.; prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.; RNDr. Imrich Vrťo, DrSc.
Oponenti: prof. RNDr. Viliam Geffert, PhD.; doc. RNDr. Dana Pardubská, PhD.; doc. Ing. Petr Sosík, Dr.

Autoreferát dizertačnej práce