Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Michal Ferko (31.8.2016)


26. 07. 2016 14.25 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore informatika

Termín obhajoby: 31.augusta 2016 o 13:00 hod.
Miesto konania obhajoby: M/213, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Optimization Methods for Real-Time Rendering Accurate Real-Time Hard Shadows

Uchádzač: Mgr. Michal Ferko

Školiteľ doktoranda: doc. Dr. Tomáš Plachetka

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr.Rastislav Kráľovič, PhD. 
Členovia: prof. RNDr. Pavol Ďuriš, CSc., doc. RNDr. Pavel Chalmoviansky, PhD., doc. RNDr. Eugen Ružický, PhD., RNDr. Imrich Vrťo, DrSc. 
Oponenti: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD., Ing. Vlastimil Havran, PhD., doc. Dr. Ing. Pavel Zemčík

Autoreferát dizertačnej práce