Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Martin Uherek (29.9.2016)

vo štvrtok 29.9.2016 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364


25. 08. 2016 21.05 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore biofyzika

Termín obhajoby: 29. septembra 2016 o 14:00 hod.
Miesto konania obhajoby: F1/364

Téma dizertačnej práce: Zmeny vybraných optických parametrov aorty indukované hypercholesterolémiou a ochorením diabetes mellitus

Uchádzač: Mgr. Martin Uherek

Školiteľ doktoranda: prof. RNDr. Libuša Šikurová, CSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Melánia Babincová, DrSc.
Členovia: prof. RNDr. Daniela Uhríková, CSc., RNDr. Iveta Waczulíková, PhD., RNDr. Karol Ondriaš, DrSc., doc. RNDr. Martin Kopáni,PhD.
Oponenti: prof. RNDr. Vladimír Tvarožek, CSc., doc. RNDr. Pavol Vitovič, PhD., RNDr. Michal Šimera, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce