Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Ivan Kováč (9.11.2015)

v pondelok 9.11.2015 o 9:00 hod. v miestnosti M/213


08. 10. 2015 12.29 hod.
Od: Ivana Grofičová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore 9.2.1. informatika

Termín obhajoby: 9. novembra 2015 o 9:00 hod.
Miesto konania obhajoby: M/213, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Supplementary Information and Complexity of Finite Automata

Uchádzač: Mgr. Ivan Kováč

Školiteľ doktoranda: prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD.
Členovia: prof. RNDr. Pavol Ďuriš, CSc.; RNDr. Galina Jirásková, PhD.; doc. RNDr. Dana Pardubská, PhD.; RNDr. Igor Prívara, CSc.
Oponenti: RNDr. František Mráz, PhD. ; prof. RNDr. Ivana Černá, PhD.; RNDr. Imrich Vrťo, DrSc. 

Autoreferát dizertačnej práce