Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Kristína Kováčiková (10.12.2015)

vo štvrtok 10.12.2015 o 14:00 hod. v miestnosti M/213


13. 11. 2015 22.23 hod.
Od: Ivana Grofičová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore 9.1.6. diskrétna matematika

Termín obhajoby: 10. decembra 2015 o 14:00 hod.
Miesto konania obhajoby: M/213, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Induced subgraphs in strongly regular graphs

Uchádzač: Mgr. Kristína Kováčiková

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Martin Mačaj, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.
Členovia: prof. RNDr. Rastislav Kráľovič, PhD., prof. RNDr. Ján Plesník, CSc., prof. RNDr. Roman Nedela, DrSc., doc. RNDr. Róbert Jajcay, PhD.
Oponenti: prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc., Mariusz Meszka, dr  hab., Mgr. Štefan Gyürki, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce