Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Alžbeta Brandýsová (12.6.2024)

v stredu 12. 6. 2024 o 10:00 hod. v miestnosti F1/364


22. 05. 2024 10.50 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe environmentálna fyzika a meteorológia

Termín obhajoby: 12. júna 2024 o 10:00 hod.
Miesto konania obhajoby: miestnosť F1/364, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Výskum expozície populácie od radónu v lokalitách s vysokým pôdnym radónovým potenciálom

Uchádzač: Mgr. Alžbeta Brandýsová

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Monika Müllerová, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Peter Babinec, CSc.
Členovia: prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc., doc. RNDr. Ivan Sýkora, PhD., doc. RNDr. Radoslav Böhm, PhD., doc. RNDr. Miroslav Ješkovský, PhD.
Oponenti: prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD., Ing. Ján Kliman, DrSc., RNDr. Magdaléna Vičanová, PhD.

Abstrakt dizertačnej práce - SK

Abstrakt dizertačnej práce - EN