Vedecký pracovník na pracovisko Turany (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta vedeckého pracovníka na detašované pracovisko Turany s nástupom v auguste 2021


18. 05. 2021 14.32 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. vysokých školách a  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta

vedeckého pracovníka na 

detašované pracovisko Turany

Požiadavky:  

  • Ukončený 3.stupeň VŠ v odbore Fyzika kondenzovaných látok a akustika alebo príbuznom
  • Pokročilé znalosti fyzikálnych depozičných metód a automatizácie experimentov
  • Pokročilé znalosti fyzikálnych diagnostických metód
  • Znalosť programovacích jazykov Python, LabView, C, OriginPro, AutoCAD, MS Office
  • Skúsenosti s medzinárodnou výskumnou spoluprácou, výhoda zahraničné stáže
  • Skúsenosti s publikačnou činnosťou v zahraničných odborných časopisoch
  • Aktívna znalosť anglického jazyka

Nástup: august 2021

Podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít zašlite najneskôr do 15 dní od uverejnenia na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.,v.r. 
dekan fakulty