Docent a odborní asistent na KI (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miest docenta a odborných asistentov na Katedru informatiky s nástupom v septembri a októbri 2021


18. 05. 2021 14.36 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie

1 miesta vysokoškolských učiteľov - docenta na

Katedru informatiky

Požiadavky:

 1. habilitácia v odbore Informatika alebo v príbuznom odbore; prax minimálne 10 rokov
 2. pedagogické zameranie: predmety teoretickej informatiky a diskrétnej matematiky
 3. vedecké zameranie: teoretická informatika, teória grafov štrukturálna aj algoritmická 
 4. široký rozhľad v oblasti informatiky, matematiky a moderných informačných technológií
 5. publikačná aktivita v rozsahu a kvalite odpovedajúcej zaradeniu do špičkového výskumného tímu „Grafy, mapy a iné diskrétne štruktúry“.

  Nástup:  1. september 2021

  a

  2 miest vysoškolských učiteľov - odborných asistentov na 

  Katedru informatiky

  Požiadavky:  

  Miesto č. 1

  1. PhD. v odbore Informatika alebo v príbuznom odbore; prax minimálne 15 rokov
  2. pedagogické zameranie: informačná bezpečnosť, operačné systémy, počítačové siete, systémové programovanie, administrácia UNIXových systémov
  3. vedecká a publikačná aktivita v odbore.

  Miesto č. 2 

  1. PhD. v odbore Informatika alebo v príbuznom odbore ; prax minimálne 10 rokov
  2. pedagogické zameranie: predmety študijného programu Informatika
  3. vedecké zameranie: teoretická informatika, kombinatorika, teória grafov algoritmická aj štrukturálna
  4. široký rozhľad v oblasti informatiky, matematiky a moderných informačných technológií
  5. publikačná aktivita v rozsahu a kvalite odpovedajúcej zaradeniu do špičkového výskumného tímu „Grafy, mapy a iné diskrétne štruktúry“

  Nástup: 1. september a 1. október 2021 

  Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Prihlášku do výberového konania spolu so  štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít zašlite najneskôr do 15 dní od uverejnenia na adresu: 

  Univerzita Komenského v Bratislave
  Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
  Referát personálnej práce 
  Mlynská dolina
  842 48 Bratislava


  prof. RNDr. Daniel  Ševčovič, DrSc., v.r.
  dekan fakulty