Prospechové štipendium

Priznanie prospechového štipendia v akademickom roku 2022/2023


31. 10. 2022 20.49 hod.
Od: Kristína Rostás

Prospechové štipendium sa priznáva do 15. novembra príslušného akademického roka a poskytuje sa v jednej splátke do konca  príslušného kalendárneho roka; študentom prvého roku štúdia bakalárskych študijných programov sa prospechové štipendium priznáva a poskytuje v jednej splátke v období od 1. apríla do 31. mája príslušného akademického roka. 

Hranica váženého študijného priemeru na priznanie prospechového štipendia v akademickom roku 2022/23:

študijné programy

hranica priemeru na priznanie prospechového štipendia

všetky študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy

1,05

všetky bakalárske študijné programy v študijných odboroch fyzika, fyzika a všeobecné lekárstvo

1,07

všetky bakalárske študijné programy v študijných odboroch informatika, informatika a biológia, informatika a matematika

1,13

všetky bakalárske študijné programy v študijných odboroch matematika

1,14

všetky magisterské študijné programy v študijných odboroch fyzika, fyzika a všeobecné lekárstvo

1,03

všetky magisterské študijné programy v študijných odboroch informatika

1,13

všetky magisterské študijné programy v študijných odboroch matematika

1,04

Spôsob, akým môže študent namietať nepriznanie prospechového štipendia:

Študenti budú o priznaní prospechového štipendia informovaní prostredníctvom e-mailu (na adresu elektronickej pošty, ktorú študentovi pridelila UK) v termíne do 3.11.2022.

Študent, ktorý do 3.11.2022 neobdrží informačný e-mail o priznaní prospechového štipendia a dôvodne sa domnieva, že mu prospechové štipendium má byť priznané, do 10.11.2022 predloží študijnému oddeleniu dokumenty, ktorými preukáže splnenie podmienok na priznanie prospechového štipendia.