Stanovisko AS FMFI UK k výzve Rady vysokých škôl

Stanovisko AS FMFI UK k výzve RVŠ SR z 9.2.2022 adresovanej akademickým senátom fakúlt a vysokých škôl v súvislosti s novelou zákona o vysokých školách.


18. 02. 2022 15.06 hod.
Od: Róbert Kysel

Akademický senát FMFI UK a vedenie FMFI UK sa v predchádzajúcom období aktívne zapojili do konštruktívneho dialógu k novele zákona o vysokých školách. 

  1. V medzirezortnom pripomienkovom konaní sme formulovali 42 pripomienok, z ktorých väčšina bola zásadná.
  2. Na zasadnutí Akademického senátu FMFI UK dňa 8.11.2021 sa akademický senát pripojil k stanoviskám reprezentácii vysokých škôl k návrhu novely zákona o vysokých školách 

Preto:

Akademický senát FMFI UK podporuje výzvu RVŠ SR zo dňa 9.2.2022 v častiach, ktoré deklarujú a konštatujú vecný stav súčasného návrhu novely zákona o vysokých školách predloženej na schvaľovanie Národnou radou SR a podporuje tie oblasti uvedené v bodoch 1. až 5., ktoré RVŠ SR žiada v novele zákona zohľadniť.

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.
predseda AS FMFI UK