Literárny fond ocenil vedcov Univerzity Komenského

Vo štvrtok 24. septembra 2015 sa v bratislavskom Zichyho paláci uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien za vedeckú a odbornú literatúru 2014, ktorú udeľuje Literárny fond. Cena za vedeckú a odbornú literatúru je prejavom verejného uznania za vytvorenie vynikajúceho pôvodného knižného vedeckého alebo odborného diela a udeľuje ju na návrh poroty výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu.


Ocenenými boli aj odborníci z Univerzity Komenského v Bratislave:

V kategórii biologické a lekárske vedy:

prof. RNDr. Ľudevít Kádaši, DrSc., RNDr. Ján Radvánszky, PhD., a kolektív z Prírodovedeckej fakulty UK za dielo Časté monogénne dedičné ochorenia na Slovensku

V kategórii prírodné a technické vedy:

prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., doc. Mgr. Jozef Kristek, PhD., a Mgr. Martin Gális, PhD., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK za dielo The Finite-Difference Modelling of Earthquake Motions: Waves and Ruptures

Prémie za vedeckú odbornú literatúru za rok 2014 získali:

prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc., z Filozofickej fakulty UK  s doc. PhDr. Miroslavou Sokolovou, CSc., za dielo Verbálne kategórie aspekt a tempus v slovenčine

V kategórii slovníková a encyklopedická literatúra:

doc. PhDr. Zvonko Taneski, PhD., a kolektív z Filozofickej fakulty UK za dielo  Slovensko-macedónsky slovník

V kategórii biologické a lekárske vedy:

MUDr. František Horn, PhD., a kolektív z Lekárskej fakulty UK za dielo  Detská chirurgia

doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Ric., prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc., a kolektív z Jesseniovej lekárskej fakulty UK za dielo Vrodené poruchy imunity

Prémiu za trojročný vedecký ohlas za rok 2015 v kategórii prírodné a lekárske vedy:

1. miesto: doc. Mgr. Michal Pitoňák, PhD., z Prírodovedeckej fakulty UK
3. miesto: Mgr. Norbert Kučerka, PhD., z Farmaceutickej fakulty UK

V kategórii prírodné a lekárske vedy:

1. miesto: prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK za dielo Determination of effective permittivity and permeability of metamaterials from relection and transmission

V kategórii technické vedy a geovedy:

2. miesto: prof. RNDr. Miroslav Urban, DrSc., a kolektív z Prírodovedeckej fakulty UK za dielo Software news and update MOLCAS 7: The next generation.

Viac informácií nájdete na stránke Literárneho fondu.