Stanovisko AS FMFI UK k aktuálnej situácii na Ukrajine

z 29. (mimoriadneho) zasadnutia Akademického senátu FMFI UK, ktoré sa uskutočnilo dňa 7. marca 2022


07. 03. 2022 17.45 hod.
Od: Róbert Kysel


Uznesenie č. 2: 

Stanovisko AS FMFI UK k aktuálnej situácii na Ukrajine
so zreteľom na členov akademickej obce fakulty pochádzajúcich z Ukrajiny
 

Akademický senát FMFI UK v Bratislave, vo chvíli, kedy sme svedkami pokračujúcej ruskej agresie a hrubého porušenia medzinárodného práva a zvyklostí, sa uzniesol na nasledujúcom:

I.

Pripája sa k stanovisku Univerzity Komenského v Bratislave publikovaného 24. februára 2022, odsudzujúc páchanie násilia na civilnom obyvateľstve suverénneho štátu Ukrajina a vyjadruje podporu študentom FMFI UK v Bratislave pochádzajúcim z Ukrajiny. 

II.

Žiada vedenie FMFI UK v Bratislave, aby v prípade študentov pochádzajúcich z Ukrajiny boli účinne uplatnené možnosti čl. 52 Zmiernenie tvrdosti študijného poriadku a čl. 53 Osobitné ustanovenia v čase krízovej situácie podľa platného a účinného Študijného poriadku FMFI UK v Bratislave. 

III.

Žiada vedenie FMFI UK v Bratislave, aby v prípade študentov pochádzajúcich z Ukrajiny zvážilo podstatné zníženie, resp. odpustenie školného v prípade prekročenia štandardnej dĺžky štúdia. 

Uznesenie č. 3:

Nulová tolerancia k náznakom akýchkoľvek foriem diskriminácie členov akademickej obce fakulty pochádzajúcich z Ruskej federácie a Bieloruskej republiky 

I.

Akademický senát FMFI UK v Bratislave citlivo vníma celospoločenské tendencie a neakceptuje náznaky akýchkoľvek foriem netolerancie a diskriminácie študentov a zamestnancov pochádzajúcich z Ruskej federácie a Bieloruskej republiky, stotožňujúc ich s krokmi vrcholných predstaviteľov Ruskej federácie zodpovedných za inváziu na suverénny štát Ukrajina. 

II.

Akademický senát FMFI UK v Bratislave žiada vedenie FMFI UK v Bratislave, aby v súčinnosti s vedením UK v Bratislave monitorovalo potreby študentov z Ruskej federácie a Bieloruskej republiky so zreteľom na negatívne ekonomické sankcie uvalených subjektami medzinárodného práva a súkromných korporácií.