Ochrana a správa práv priemyselného vlastníctva na UK

Smernica rektora UK o ochrane a správe práv priemyselného vlastníctva na UK


27. 04. 2022 08.59 hod.
Od: Pavol Matlovič

Vo februári 2022 vstúpil na pôde Univerzity Komenského do platnosti Vnútorný predpis č. 5/2022 - Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o ochrane a správe práv priemyselného vlastníctva na Univerzite Komenského v Bratislave. Táto smernica je záväzná pre všetky súčasti Univerzity Komenského.

Znenie smernice pripravovali pracovníci Centra transferu technológií UK (CTT UK) v spolupráci s pracovníkmi Oddelenia legislatívy a právnych služieb UK viac ako rok. Aj to poukazuje na význam tohto vnútorného predpisu. Duševné vlastníctvo je špecifickou formou majetku univerzity, vytvárajú ho jej zamestnanci a aby bolo jeho využívanie čo najprínosnejšie pre všetky zúčastnené strany, je potrebné venovať mu náležitú pozornosť.

Táto smernica prináša v oblasti priemyselného vlastníctva (podmnožina duševného vlastníctva) na pôdu univerzity skúsenosti najlepšej známej praxe a reflektuje nové trendy v prístupe k zhodnocovaniu duševného vlastníctva. Toto všetko aj s uplatnením požiadaviek zo strany univerzity.

Smernica rieši tieto najdôležitejšie témy: 

  • povinnosti zamestnanca, v menšej miere aj možnosti študenta, pri vytvorení nového duševného vlastníctva
  • postupy pri zabezpečovaní priemyselno-právnej ochrany pre duševné vlastníctvo vytvorené zamestnancami
  • odmeňovanie pôvodcov priemyselného vlastníctva
  • postavenie Centra transferu technológií univerzity Komenského v Bratislave
  • Fond priemyselného vlastníctva UK BA

Ustanovenia konkretizované v tomto usmernení otvárajú novú kapitolu pri využívaní duševného vlastníctva vytvoreného zamestnancami univerzity na pôde univerzity. Pri všetkých dotazoch či už k zneniu ustanovení tejto smernice alebo aj pri širšie poňatých dotazoch k duševnému vlastníctvu Vám budú vždy k dispozícii pracovníci CTT UK.

Viac informácií o realizácii transferu technológií a ochrane duševného vlastníctva na FMFI UK je dostupných na stránkach fakulty