Dve ocenenia Vedec roka 2015 pre FMFI UK

Dve z piatich ocenení získali vedci z FMFI UK v 19. ročníku súťaže Vedec roka 2015. Slávnostné udeľovanie cien sa konalo dňa 10.5.2016 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. V kategórii Mladá osobnosť vedy ocenenie získal doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD. a v kategórii Osobnosti roka v programoch EÚ prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.


12. 05. 2016 08.59 hod.
Od: Tomáš Vinař

Doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD. získal ocenenie Mladá osobnosť vedy za vynikajúcu vedeckovýskumnú a publikačnú činnosť vo fyzike tuhých látok súvisiacu s využitím nanotechnológií v senzorike, biomateriáloch a supravodivých materiáloch. V Laboratóriu pokročilých technológií sa doc. Plecenik so svojím tímom zaoberá vývojom a štúdiom vlastností chemorezistívnych senzorov plynov na báze tenkovrstvových oxidov kovov. Doc. Tomáš Plecenik s kolektívom navrhli a zrealizovali nový typ senzora vodíka pracujúci pri izbovej teplote s bezprecedentnou spätnou väzbou. Spomínaný typ senzora je zaujímavý hlavne pre automobilový priemysel, a to v elektromobiloch, ktoré využívajú vodíkové palivové články, na čerpacích staniciach s možnosťou tankovať vodík, ale aj v iných oblastiach priemyslu využívajúcich vodíkové hospodárstvo. Na tento typ senzora bol v roku 2015 udelený Úžitkový vzor SK 143-2014U. 

Prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc. získal ocenenie Osobnosť roka v programoch EÚ za významný prínos a výsledky v oblasti vývoja biosenzorov určených na diagnostiku priónových ochorení, na monitorovanie kvality a kontaminácie potravín a znečistenia životného prostredia získaných v programoch EÚ. Prof. Hianik bol od roku 1995 riešiteľom projektov vo všetkých rámcových programoch EÚ, členom manažmentu projektu COST, zodpovedným riešiteľom projektu INTAS, MNT-ERA Net a projektu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Maďarsko. K jeho najvýznamnejším úspechom v oblasti manažmentu projektov podporovaných EÚ patrí príprava projektu v programe H2020-MSCA-RISE, „Innovative technology for the detection of enzyme activity in milk“ (FORMILK). V spolupráci s vedcami z popredných univerzít, vedeckovýskumných pracovísk a firiem z USA, Kanady, Írska a Maďarska pripravil projekt, ktorý získal výborné hodnotenie expertov, na základe čoho bol aj financovaný z prostriedkov programu Horizont 2020.
Prof. Hianik je koordinátorom tohto projektu, na ktorom sa podieľa spolu 10 tímov. 

Vedcom roka 2015 sa stal Ing. Ján Tkáč, DrSc., z Chemického ústavu SAV. V kategórii Vedkyňa roka 2015 uspela doc. Ing. Monika Rychtáriková, PhD., zo Stavebnej fakulty STU a v kategórii Osobnosť roka v oblasti technológií bola cena udelená Ing. Danielovi Šlosárovi z Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TU v Košiciach. Súťaž Vedec roka SR každoročne vyhlasujú Centrum vedecko-technických informácií SR, Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností a Slovenská akadémia vied. Tento v poradí už 19. ročník prestížnej súťaže sa konal pod záštitou prezidenta SR p. Andreja Kisku.