Transportné procesy v nehomogénnych štruktúrach (projekt VEGA)

Pohyb elektrónov v malých štruktúrach a pri nízkych teplotách určujú zákony kvantovej mechaniky. Preto namiesto "klasického" Ohmovho zákona pre elektrický odpor pozorujeme nové javy - kvantovanie elektrónovej vodivosti, slabú lokalizáciu, kvantovaný Hallov jav. V silne neusporiadaných vzorkách dochádza k priestorovej lokalizácii elektrónov. Lokalizovaný elektrón nie je schopný viesť elektrický prúd, preto sa neusporiadaný materiál stáva izolantom. Našim cieľom je porozumieť chovaniu elektrónov v neusporiadaných štruktúrach a nájsť jeho univerzálne charakteristiky.


01. 12. 2015 12.29 hod.
Od: Peter Markoš

Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc.
Financovanie projektu: Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV, VEGA 1/0372/13
Obdobie riešenia projektu: 2013-2016

Projekt je zameraný na numerické štúdium štatistických vlastností elektrónového transportu v neusporiadaných systémoch, predovšetkým v okolí kritického bodu prechodu kov - izolant a v lokalizovanej fáze, predovšetkým v dvojrozmerných neusporiadaných modeloch. Na základe numerických simulácií sa pokúsime zostrojiť konzistentný analytický model pre popis transportu elektrónov v silne neusporiadaných systémoch. Numerické dáta umožnia testovať univerzalitu prechodu kov – izolant.