Kvantovomechanické modelovanie štruktúrnych a elektronických vlastností tuhých látok (projekt VEGA)

V projekte sa venujeme modelovaniu štruktúrnych a elektronických vlastností vybraných tuhých látok. Zameriame sa na tie, v ktorých hrajú podstatnú úlohu kvantovomechanické efekty.


07. 12. 2015 15.14 hod.
Od: Roman Martoňák

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc.
Zástupca vedúceho projektu: doc. RNDr. Richard Hlubina, DrSc.
Spoluriešitelia: Mgr. Dušan Plašienka, PhD., Mgr. Oto Kohulák, Mgr. Juraj Hašík
Financovanie projektu: Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV, VEGA 1/0904/15
Doba riešenia projektu: 2015-2017

Projekt pozostáva z nasledujúcich cieľov: 

  1. Pomocou Path Integral MC simulácií preskúmame vplyv kvantových efektov na štruktúru voľne zaveseného grafénu, pričom sa zameriame na jeho zvlnenie.
  2. Budeme ďalej skúmať nami nedávno navrhnutý minimálny model magneticky indukovaného prechodu izolant-kov v zliatinách Fe(Si,Ge). Zameriame sa pritom jednak na použitie sofistikovanejších metód, ako aj na prípadnú modifikáciu samotného modelu.
  3. Preskúmame vlastnosti a štruktúru amorfného dusíka pri vysokom tlaku a vyšetríme existenciu štruktúrnych transformácií v amorfnej fáze (polyamorfizmus).