Profesor na KTF (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta profesora na Katedru teoretickej fyziky s nástupom v januári 2022


16. 11. 2021 15.16 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta

vysoškolského učiteľa - funkčného profesora na

Katedru teoretickej fyziky

Požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore teoretická fyzika
  • pedagogické zameranie na predmety študijného programu teoretická fyzika a všeobecná a matematická fyzika 
  • vedecko-výskumná činnosť vo vednom odbore 010308b subjadrová fyzika a odbore 010312 všeobecná fyzika a matematická fyzika so zameraním na fyziku vysokých energií
  • vedenie projektov a účasť na riešení projektov s témami z vedného odboru 010308b subjadrová fyzika a odboru 010312 všeobecná fyzika a matematická fyzika so zameraním na fyziku vysokých energií
  • zohľadnená bude účasť na riešení medzinárodných projektov a publikačná činnosť
  • vedenie doktorandov v odbore 010308b subjadrová fyzika a odbore 010312 všeobecná fyzika a matematická fyzika so zameraním na fyziku vysokých energií

Nástup: január 2022

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K prihláške do výberového konania je potrebné doložiť :  

  • štruktúrovaný profesijný životopis
  • doklady o vzdelaní a odbornej praxi
  • prehľad pedagogických, vedecko-výskumných a organizačných aktivít za posledných 5 rokov
  • prehľad publikácií a citácií za posledných 5 rokov

Prihlášky do výberového konania zašlite prosím do 15 dní od zverejnenia na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce 
Mlynská dolina
842 48 Bratislava


prof. RNDr. Daniel  Ševčovič, DrSc., v.r.
dekan fakulty