Najkrajšie knihy sú z FMFI UK

V súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 2015 získalo v kategórii Učebnice ocenenie vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana za sériu kníh Nový pomocník z matematiky pre 5., 6., 7. a 8. ročník ZŠ a pre gymnáziá s osemročným štúdiom, pod autorským vedením PaedDr. Ivety Kohanovej, PhD. z Oddelenia didaktiky matematiky FMFI UK.


12. 05. 2016 09.18 hod.
Od: Tomáš Vinař

Nový pomocník z matematiky je séria pracovných zošitov s integrovanými prvkami učebnice, ktoré rozvíjajú matematickú, čitateľskú a finančnú gramotnosť. Pracovné zošity okrem iného obsahujú aj autokorektívne prvky ako sú doplňovačky a tajničky, ktoré sú pre žiakov zaujímavé a motivujúce. Taktiež sú v nich zaradené prvky diferencovaného vyučovania, ktoré umožňujú individuálny prístup a zohľadňujú rôzne tempo žiakov. Pridanou hodnotou pracovných zošitov je v závere každej kapitoly test s úlohami s výberom odpovede na komplexné zopakovanie prebratého učiva.

Súťaž Najkrajšie knihy Slovenska 2015 každoročne vyhlasuje BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskou národnou knižnicou a Zväzom polygrafie na Slovensku.

Viac informácii o Nových pomocníkoch z matematiky nájdete na stránkach vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana

Rozhovor o Nových pomocníkoch z matematiky s vedúcou autorského kolektívu PaedDr. Ivetou Kohanovou, PhD.