Obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Michal Hamara (14.12.2017)

vo štvrtok 14.12.2017 o 13:00 hod. v posluchárni C


07. 11. 2017 14.26 hod.
Od: Helena Patríková

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore astronómia a astrofyzika

Termín obhajoby: 14. decembra 2017 o 13:00 hod.

Miesto konania obhajoby: poslucháreň C, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Rotačné vlastnosti umelých telies v blízkosti Zeme

Uchádzač: RNDr. Michal Hamara

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. RNDr. Jozef Klačka, PhD.
Členovia: prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc., RNDr. Ján Budaj, CSc., doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD., doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD. 
Oponenti: doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc., doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD., RNDr. Mária Hajduková, PhD.

 

Autoreferát dizertačnej práce