Obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Marianna Eliášová Sohová (22.8.2018)

v stredu 22.8.2018 o 12:00 hod. v miestnosti F1/364


23. 07. 2018 13.16 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore biofyzika

Termín obhajoby: 22. augusta 2018 o 12:00 hod.
Miesto konania obhajoby: F1/364

Téma dizertačnej práce: Vývoj biosenzorov na detekciu onkomarkerov

Uchádzač: RNDr. Marianna Eliášová Sohová

Školiteľ doktoranda: prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Melánia Babincová, DrSc. 
Členovia:prof. Ing. Július Cirák, CSc., doc. Ing. Vladimír Frecer, DrSc., prof. RNDr. Libuša Šikurová, CSc., prof. RNDr. Daniela Uhríková, CSc.
Oponenti: prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., doc. Ing. Martin Weis, PhD.,         Mgr. Zuzana Kroneková, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce