Obhajoba dizertačnej práce - PaedDr. Milada Kazdová (6.11.2017)

v pondelok 6.11.2017 o 13:00 hod. v miestnosti M/126


16. 10. 2017 10.49 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore teória vyučovania matematiky

Termín obhajoby: 6. novembra 2017 o 13:00 hod.
Miesto konania obhajoby: M/126, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Využitie historického vývoja a aplikácií geometrie pri vyučovaní

Uchádzač: PaedDr. Milada Kazdová

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. RNDr. Štefan Solčan, PhD
Členovia:  doc. RNDr. Juraj Činčura, CSc., doc. RNDr. Jaroslav Guričan, PhD., doc. RNDr. Pavel Chalmoviansky, PhD., doc. RNDr. Ivan Kupka, CSc.
Oponenti: prof. RNDr. Josef Molnár, CSc., doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc., doc. PaedDr. Gabriela Pavlovičová, PhD.

 

Autoreferát dizertačnej práce