Obhajoba dizertačnej práce - PaedDr. Ivana Ochodničanová (22.8.2018)

v stredu 22.8.2018 o 14:30 hod. v miestnosti M/126


23. 07. 2018 14.17 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore teória vyučovania matematiky

Termín obhajoby: 22. augusta 2018 o 14:30 hod.
Miesto konania obhajoby: M/126, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Vplyv didaktických hier a hlavolamov na vyučovanie matematiky

Uchádzač: PaedDr. Ivana Ochodničanová

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Viera Uherčíková, CSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, PhD.
Členovia:  doc. RNDr. Štefan Solčan, PhD., prof. RNDr. Jozef Fulier, CSc., doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc., doc. RNDr. Jaroslava Brincková, CSc. 
Oponenti: prof. RNDr. Ondrej Šedivý, CSc., prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc., PaedDr. Lucia Rumanová, PhD.

 

Autoreferát dizertačnej práce