Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Veronika Šubjaková (14.12.2017)

vo štvrtok 14.12.2017 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364


16. 10. 2017 10.58 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore biofyzika

Termín obhajoby: 14. decembra 2017 o 14:00 hod.
Miesto konania obhajoby: F1/364

Téma dizertačnej práce: Aptaméry a nanočastice ako potenciálna platforma pre diagnostiku a terapiu rakovinových ochorení

Uchádzač: Mgr. Veronika Šubjaková

Školiteľ doktoranda: prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Libuša Šikurová, PhD. 
Členovia: prof. Ing. Július Cirák, CSc., doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD., RNDr. Karol Ondriaš, DrSc., prof. RNDr. Melánia Babincová, DrSc. 
Oponenti: prof. RNDr. Daniela Uhríková, PhD., doc. Ing. Martin Weis, PhD., RNDr. Pavol Koiš, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce