Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Michal Kováč (17.1.2018)

v stredu 17.1.2018 o 13:00 hod. v miestnosti M/213


19. 12. 2017 13.24 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore informatika

Termín obhajoby: 17. januára 2018 o 13:00 hod.
Miesto konania obhajoby: M/213, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Biologically Inspired Computation Models

Uchádzač: Mgr. Michal Kováč

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD.
Členovia: 
prof. RNDr. Pavol Ďuriš, CSc., prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD., RNDr. Galina Jirásková, PhD., RNDr. Imrich Vrťo, DrSc.
Oponenti: prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., doc. RNDr.Dana Pardubská, PhD., doc. Ing.Petr Sosík, Dr.

Autoreferát dizertačnej práce