Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Ľubomír Čurilla (16.7.2018)

v pondelok 16.7.2018 o 10:30 hod. v miestnosti F2/167


09. 07. 2018 14.31 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore kvantová elektronika a optika

Termín obhajoby: 16. júla 2018 o 10:30 hod.
Miesto konania obhajoby: F2/167, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Riadenie šírenia femtosekundových laserových impulzov v blízkej infračervenej oblasti spektra v dvojjadrových mikroštruktúrnych optických vláknach

Uchádzač: Mgr. Ľubomír Čurilla

Školiteľ doktoranda: Mgr. Ignác Bugár, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Pavel Veis, CSc.

Členovia: Dr. Rer. Nat. Peter Šiffalovič,PhD., prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc.,  Mgr. Milan Držík, PhD., prof. Ing. František Uherek, PhD.
Oponenti: prof. RNDr. Ivan Glesk, DrSc., doc. Ing. Daniel Káčik, PhD., prof. Ing. Jozef Jasenek, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce