Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Júlia Pukancová (9.8.2018)

vo štvrtok 9.8.2018 o 11:00 hod. v miestnosti M/213


09. 07. 2018 14.40 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore informatika

Termín obhajoby: 9. augusta 2018 o 11:00 hod.
Miesto konania obhajoby: M/213, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Direct Approach to ABox Abduction in Description Logics

Uchádzač: Mgr. Júlia Pukancová

Školiteľ doktoranda: doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD.
Členovia: 
prof. PhDr. František Gahér, CSc., doc. RNDr. Dušan Guller, PhD., doc. RNDr. Damas Gruska,PhD., prof. Ing. Vladimír Kvasnička,DrSc.
Oponenti: Ing. Ivana Budinská, PhD., prof. Dr. Thomas Eiter, Mgr. Igor Sedlár, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce