Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Anton Belan (30.8.2017)

v stredu 30.8.2017 o 10:00 hod. v miestnosti M/126


04. 07. 2017 12.47 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore teória vyučovania matematiky

Termín obhajoby: 30. augusta 2017 o 10:00 hod.
Miesto konania obhajoby: M/126, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Potreba dôkazov vo vyučovaní matematiky

Uchádzač: Mgr. Anton Belan

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Katarína Bachratá, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc.
Členovia:  prof. RNDr. Vladimír Janiš, PhD., doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc., doc. Mgr. Ondrej Šuch, PhD., Mgr. Barbora Kamrlová, PhD. M.A.
Oponenti: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., doc. RNDr. Martin Mojžiš, CSc., doc. RNDr. Michal Zajac, CSc.

 

Autoreferát dizertačnej práce