Vedúci katedier (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konania na obsadenie miest vedúcich odborných katedier (Katedry aplikovanej informatiky, Katedry aplikovanej matematiky a štatistiky, Katedry didaktiky matematiky, fyziky a informatiky) a miesta vedúceho Katedry jazykovej prípravy s nástupom v januári a februári 2023


28. 11. 2022 12.04 hod.
Od: Daniel Ševčovič

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. vysokých školách a  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie 

3 miest vedúcich odborných katedier na    

 • Katedru aplikovanej informatiky
 • Katedru aplikovanej matematiky a štatistiky
 • Katedru didaktiky matematiky, fyziky a informatiky

Nástup:  1. februára  2023

Kvalifikačné predpoklady:

 • vedecko-pedagogický titul profesor, docent alebo priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa I alebo IIa 

Ďalšie požiadavky:

 • odborná prax v oblasti riadenia, vedeckej a pedagogickej činnosti, znalosť povinností vedúceho  zamestnanca
 • manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti
 • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka
 • občianska a morálna bezúhonnosť

1 miesta vedúceho podpornej katedry na

 • Katedru jazykovej prípravy

Nástup:   15. januára  2023 

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Ďalšie požiadavky

 • odborná prax v oblasti riadenia, vedeckej a pedagogickej činnosti, znalosť povinností vedúceho zamestnanca
 • manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti
 • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka
 • občianska a morálna bezúhonnosť

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným profesijným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, písomným návrhom koncepcie rozvoja katedry v personálnej, pedagogickej, vedecko-výskumnej, publikačnej a projektovej oblasti, písomným súhlasom so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z., v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, zašlite najneskôr do 20.12.2022 na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.,v.r. 
dekan fakulty