Odborný asistent na KDMFI (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru didaktiky matematiky, fyziky a informatiky s nástupom v septembri 2022


30. 05. 2022 14.20 hod.
Od: Alžbeta Kontrišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie 

miesta odborného asistenta

na Katedru didaktiky matematiky, fyziky a informatiky
(Oddelenie didaktiky matematiky)

Požiadavky: 

  • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Teória vyučovania matematiky alebo Matematika,
  • pedagogická prax minimálne päť rokov vo vyučovaní odborných a odborno-didaktických predmetov študijných programov učiteľstva matematiky a predpoklady viesť (aj v anglickom jazyku a s podporou digitálnych technológií) vybrané časti prednášok, semináre, cvičenia, a tiež záverečné práce prvých dvoch stupňov štúdia programov učiteľstva matematiky, 
  • aktívna a samostatná vedecká publikačná činnosť v oblasti Teórie vyučovania matematiky,
  • skúsenosti s riešením výskumných projektov a schopnosť získavať grantové prostriedky na ich riešenie,
  • aktívna znalosť anglického jazyka.

Nástup:  september 2022

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných a organizačných aktivít zašlite najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce 
Mlynská dolina
842 48 Bratislava


prof. RNDr. Daniel  Ševčovič, DrSc., v.r.
dekan fakulty