FMFI UK na prvom mieste v hodnotení ARRA

Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) uverejnila dňa 25. novembra 2015 v poradí jedenáste hodnotenie fakúlt vysokých škôl. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave sa opakovane umiestnili na prvom mieste v skupine fakúlt s prírodovedným zameraním.


30. 11. 2015 10.33 hod.
Od: Dana Pardubská

Hodnotenie agentúry sa opiera o verejne dostupné a verifikovateľné údaje, ktoré sú rozdelené do dvoch základných skupín  - vzdelávanie (počty študentov, pedagógov, záujem o štúdium) a výskum (počty publikácií a citácií, granty a doktorandské štúdium). 

FMFI UK opäť obhájila svoje prvé miesto medzi siedmimi fakultami prírodovedného zamerania,  ktoré v sledovanom období 2005-2015  stratila len raz, keď v roku 2011 obsadila druhé miesto.

Spomedzi ukazovateľov sledujúcich vzdelávanie a atraktivitu štúdia možno pozitívne hodnotiť nárast pomeru profesorov a docentov na všetkých učiteľov, mierny nárast  pomeru zapísaných  študentov k počtu prijatých študentov, v podstate stabilizovaný počet prihlásených študentov vyjadrený takmer nezmeneným pomerom počtu prihlásených študentov voči plánu a najnižší podiel nezamestnaných absolventov na všetkých absolventoch. Negatívnym javom je výraznejší pokles počtu denných študentov vyslaných do zahraničia. 

V kategórii veda dosiahla fakulta opäť 100 bodov, keď mierny pokles sme zaznamenali len v pomere počtu denných študentov doktorandského štúdia k počtu študentov bakalárskeho a magisterkého štúdia.    

Kompletné hodnotenie ARRA 2015