Cena M. R. Štefánika 2015 pre vedcov UK

Dňa 14. decembra 2015 udelili minister školstva SR Juraj Draxler, MA, a francúzsky veľvyslanec Didier Lopinot Cenu M. R. Štefánika za najväčší prínos v oblasti bilaterálnej slovensko-francúzskej vedecko-technickej spolupráce prorektorovi UK prof. RNDr. Petrovi Moczovi, DrSc., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI UK) a jeho kolektívu.


Členmi slovenského riešiteľského tímu, ktorí sa podieľali na spoločnom projekte SIMSHA - Advanced numerical simulations for deterministic seismic hazard assessment pod vedením prof. RNDr. Petra Mocza, DrSc., boli aj doc. Mgr. Jozef Kristek, PhD., a Mgr. Martin Gális, PhD., z FMFI UK.

V rámci spoločného projektu sa slovenský i francúzsky riešiteľský kolektív venovali porovnaniu vyvinutých a používaných numerických metód na modelovanie seizmického pohybu a seizmického šumu na vybraných reálnych lokalitách a v kanonických modeloch reprezentujúcich typické povrchové lokálne sedimentárne štruktúry.

Porovnanie je dôležité najmä pre testovanie možností súčasnej seizmológie numericky reprodukovať zaznamenané seizmické pohyby a následne spoľahlivo predpovedať seizmický pohyb na dôležitých záujmových lokalitách počas budúcich zemetrasení v rámci komplexnej analýzy seizmického ohrozenia záujmových lokalít.

Význam spolupráce oboch tímov mal veľké opodstatnenie aj v tom, že obidva tímy patria v problematike medzi najlepšie a spolupracovali už v rámci projektov INCO-COPERNICUS, 5RP EÚ a 6RP EÚ.

Cena M. R. Štefánika sa udeľuje každé dva roky počnúc rokom 2013 za najväčší prínos v oblasti bilaterálnej slovensko-francúzskej vedecko-technickej spolupráce. Jej poslaním je zvyšovať záujem slovenskej komunity výskumu a vývoja o riešenie spoločných bilaterálnych zámerov slovensko-francúzskej vedecko-technickej spolupráce.