Riadené žiacke skúmanie na vyučovaní fyziky podporované scaffoldingom (projekt KEGA)

Cieľom projektu je prispieť ku skvalitneniu fyzikálneho vzdelávania na stredných školách na Slovensku.


19. 04. 2016 13.47 hod.
Od: Peter Demkanin

Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.
Spoluriešitelia: pracovníci a doktorandi oddelenia didaktiky fyziky
Financovanie projektu: Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR, KEGA 077UK-4/2015
Obdobie riešenia projektu: 2015-2017
Stránka projektu

Cieľom projektu je vytvoriť štruktúru (šablónu) vyučovacích sekvencií empirického poznávania z fyziky pre žiakov stredných škôl. Šablóna zabezpečí prehľadnosť jednotlivých vyučovacích sekvencií, smerovanie žiaka k učeniu sa a smerovanie učiteľa k vyváženému plneniu cieľov vzdelávania. Súčasťou sekvencie je inštruktážny list pre žiaka, inštruktážny list pre učiteľa a metodický list obsahujúci zdôvodnenie zaradenia aktivity a zdôvodnenie jednotlivých krokov aktivity. List pre žiaka číta žiak pred alebo počas aktivity; list pre učiteľa používa učiteľ vždy pred a počas realizácie aktivity, metodický list číta učiteľ alebo vedúci predmetovej komisie, či tvorca školského vzdelávacieho programu pri výbere aktivít.

Prevažná väčšina z aktivít bude využívať moderné digitálne technológie, ako napr. zariadenia počítačom podporovaného prírodovedného laboratória, interaktívne animácie, virtuálno-reálne modely a podobne.