Obhajoba dizertačnej práce - PaedDr. Eva Klimeková (31.8.2018)

v piatok 31.8.2018 o 13:30 hod. v miestnosti I/32


23. 07. 2018 15.34 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore teória vyučovania informatiky

Termín obhajoby: 31. augusta 2018 o 13:30 hod.
Miesto konania obhajoby: I/32, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Programovanie v jazyku Python ako súčasť vyučovania informatiky

Uchádzač: PaedDr. Eva Klimeková

Školiteľ doktoranda: doc. PaedDr. Monika Tomcsányiová, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD.
Členovia: prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD., doc. RNDr. Viera Uherčíková, CSc., , doc. RNDr. Ľudmila Jašková, PhD., doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.
Oponenti: prof. RNDr. Peter Mikulecký, PhD., doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD., Mgr. Martin Cápay, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce