Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Miroslav Macko (17.12.2018)

v pondelok 17.12.2018 o 14:00 hod. v Salle de seminaries, Université de Bordeaux


20. 11. 2018 21.44 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore jadrová a subjadrová fyzika

Termín obhajoby: 17. decembra 2018 o 14:00 hod.
Miesto konania obhajoby: Salle de seminaries, Université de Bordeaux, 19 Chemin de Solarium, 33170 Gradignan, Francúzsko

Téma dizertačnej práce: SuperNEMO Experiment: Study of Systematic Uncertainties of Track Reconstruction and Energy Calibration. Evaluation of Sensitivity to Ovßß with Emission of Majoron for 82Se

Uchádzač: Mgr. Miroslav Macko

Školiteľ doktoranda: doc. Ing. Ivan Štekl, CSc., Dr. Fabrice Piquemal

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
Členovia: prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc., prof. Denis Dumora, Dr. Serge Jullian, Mgr. Drahoslav Vénos, CSc.
Oponenti: Mgr. Martin Venhart, PhD., prof. Petr Vogel, Dr. Davide Franco

Autoreferát dizertačnej práce