Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Mária Koscelanská (31.5.2019)

v piatok 31.5.2019 o 14:00 hod. v miestnosti F2/K6


02. 05. 2019 12.15 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore fyzika kondenzovaných látok a akustika

Termín obhajoby: 31. mája 2019 o 14:00 hod.
Miesto konania obhajoby: miestnosť F2/K6 (-1. podlažie),  FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Využitie javu odporového prepínania pri štúdiu supravodivých materiálov

Uchádzač: Mgr. Mária Koscelanská

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc.
Členovia: doc. RNDr. František Kundracik, PhD., prof. RNDr. Miroslav Grajcar, DrSc., prof. RNDr. Gustáv Plesch, DrSc., RNDr. Marianna Španková, PhD.
Oponenti: Ing. Štefan Chromik, DrSc., Mgr. Tomáš Samuely, PhD., Ing. Milan Ťapajna, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce