Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Ľuboš Bičian (6.5.2019)

v pondelok 6.5.2019 o 13:30 hod. v miestnosti F1/364


25. 04. 2019 14.31 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore jadrová a subjadrová fyzika

Termín obhajoby: 6. mája 2019 o 13:30 hod.
Miesto konania obhajoby: zasadačka KJFB (F1/364)

Téma dizertačnej práce: Measurement of K+--> π+ µ+µ- Decay Form Factor and Evaluation of Muon Veto and Charged Hodoscope Efficiencies at NA62 Experiment at CERN

Uchádzač: Mgr. Ľuboš Bičian

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Vladimír Černý, CSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
Členovia: prof. RNDr. Anna Dubničková, DrSc., prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc., prof. Ing. Márius Pavlovič, PhD., prof. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc., Ing. Štefan Gmuca, CSc.
Oponenti: RNDr. Stanislav Dubnička, DrSc., RNDr. Ivan Mikulec, PhD., doc. RNDr. Zdeněk Doležal, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce