Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Katarína Sternmüllerová (10.5.2019)

v piatok 10.5.2019 o 11:00 hod. v posluchárni C


10. 04. 2019 10.10 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore aplikovaná matematika 

Termín obhajoby: 10. mája 2019 o 11:00 hod.
Miesto konania obhajoby: poslucháreň C

Téma dizertačnej práce: Optimum Design in Nonlinear Models

Uchádzač: Mgr. Katarína Sternmüllerová

Školiteľ doktoranda: prof. RNDr. Andrej Pázman, DrSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
Členovia: doc. Mgr. Ján Mačutek, PhD., doc. RNDr. Katarína Janková, CSc., Mgr. Lenka Filová, PhD., Mgr. Vladimír Lacko, PhD., doc. RNDr. Radoslav Harman, PhD.
Oponenti: prof. Luc Pronzato, doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc., doc. Mgr. Marián Grendár, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce