Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Jaroslav Budiš (1.10.2018)

v pondelok 1.10.2018 o 10:00 hod. v miestnosti M/213


10. 09. 2018 08.11 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore informatika

Termín obhajoby: 1. októbra 2018 o 10:00 hod.
Miesto konania obhajoby: M/213, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Novel Computational Approaches in DNA-Based Clinical Diagnostics

Uchádzač: Mgr. Jaroslav Budiš

Školiteľ doktoranda: doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD.
Konzultant: RNDr. Tomáš Szemes, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD.
Členovia: 
prof. RNDr. Ľubica Beňušková, PhD., prof. RNDr. Pavol Ďuriš, CSc., doc. RNDr. Robert Lukoťka, PhD., doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD.
Oponenti: Ing. Matej Lexa, PhD., doc. Mgr. Radoslav Harman, PhD., prof. Ing. Ivo Provazník, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce