Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Dana Šuníková (31.8.2018)

v piatok 31.8.2018 o 12:00 hod. v miestnosti I/32


23. 07. 2018 15.27 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore teória vyučovania informatiky

Termín obhajoby: 31. augusta 2018 o 12:00 hod.
Miesto konania obhajoby: I/32, FMFI UK, Bratislava

Téma dizertačnej práce: Exploring the Potential of Gamification in Secondray and Higher Informatics Education

Uchádzač: Mgr. Dana Šuníková

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.
Členovia: prof. RNDr. Peter Mikulecký, PhD., doc. RNDr. Viera Uherčíková, CSc., doc. PaedDr. Monika Tomcsányiová, PhD., doc. RNDr. Ľudmila Jašková, PhD.
Oponenti: prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD., doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., Assoc. Prof. Marco Temperini, PhD.

Autoreferát dizertačnej práce