Rozvoj stredoeurópskeho interdisciplinárneho magisterského programu kognitívna veda v anglickom jazyku (projekt KEGA)

Hlavným cieľom projektu je rozvíjať interdisciplinárny magisterský študijný program Kognitívna veda v spolupráci s Radou konzorcia stredoeurópskych univerzít (MEi:CogSci). Program KV sa bude od septembra 2016 vyučovať len v anglickom jazyku (s účasťou zahraničných študentov).


22. 06. 2016 15.08 hod.
Od: Igor Farkaš

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Igor Farkaš, PhD. 
Spoluriešitelia: členovia Centra pre kognitívnu vedu (pracovníci Katedry aplikovanej informatiky a externí spolupracovníci)
Financovanie projektu: Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR, 017UK-4/2016
Doba riešenia projektu: 2016-2018

Program Kognitívna veda má niekoľko špecifických čŕt: 

  1. Vzhľadom na svoje zameranie na výskum mysle, program KV je vysoko interdisciplinárny, s väčším dôrazom na výpočtové modelovanie (informatika), no s adekvátnym zahrnutím aj ostatných dôležitých disciplín ako sú psychológia, neuroveda, lingvistika a ďalšie.
  2. Povinnou súčasťou programu KV je medzinárodná konferencia MEi:CogSci, ktorá sa koná každý rok na inej univerzite konzorcia. Študenti 1. ročníka prezentujú svoje výsledky semestrálneho projektu pomocou postera a študenti 2. ročníka výsledky svojej diplomovej práce formou prednášky. Vďaka grantu dokážeme aspoň čiastočne vykryť cestovné náklady študentov spojené s touto aktivitou.
  3. Súčasťou kurikula programu je aj mobilitný tretí semester na vybratej univerzite konzorcia, v rámci ktorého každý študent (okrem iného) pracuje na výskumnom projekte pod vedením zahraničného mentora. Naši kolegovia na FMFI sa venujú zahraničným študentom konzorcia, ktorí sú u nás na mobilite.