Rozvoj kompetencií nevidiacich žiakov ZŠ potrebných pre život v 21. storočí (projekt KEGA)

Projekt je zameraný na tvorbu výučbových materiálov z informatiky pre nevidiacich žiakov základných škôl. Tieto materiály budú uložené na portále. Portál bude obsahovať aj vhodné edukačné programy.


13. 05. 2016 12.26 hod.

Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ľudmila Jašková, PhD.
Spoluriešitelia: pracovníci a doktorandi Katedry základov a vyučovania informatiky, pracovníci Centra podpory študentov so špecifickými potrebami
Financovanie projektu: Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR, KEGA 014UK-4/2016
Obdobie riešenia projektu: 2015-2018

Ciele projektu: 

  • Vytvoriť a v praxi overiť učebné materály z informatiky pre nevidiacich žiakov.
  • Vytvoriť a v praxi overiť internetový portál zabezpečujúci podporu vyučovania informatiky pre nevidiacich žiakov.
  • Výsledky projektu prezentovať na medzinárodných a tuzemských konferenciách, ako aj na pracovnom seminári pre učiteľov informatiky a špeciálnych pedagógov, ktorý zorganizujeme.