Rozhranie mozog–počítač s adaptívnym robotickým ramenom na rehabilitáciu (projekt APVV)

Cieľom projektu je zostrojiť robotický asistenčný systém riadený pomocou rozhrania mozog–počítač (BCI-RAS), ktorý bude slúžiť na obnovenie a rehabilitáciu funkcie hornej končatiny po cievnej mozgovej príhode (CMP). S použitím BCI-RAS vykonáme sériu experimentov na zdravých dobrovoľníkoch a na pacientoch po CMP. Kriticky vyhodnotíme získané výsledky a následne validujeme dizajn systému.


22. 06. 2016 14.43 hod.
Od: Igor Farkaš

Hlavná riešiteľská organizácia: Ústav merania SAV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mgr. Roman Rosipal, PhD.
Spoluriešiteľské organizácie: FMFI UK a Lekárska fakulta UK
Riešitelia za FMFI UK: prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.RNDr. Barbora Cimrová, PhD.doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.Mgr. Peter Gergeľ
Financovanie projektu: Agentúra na podporu výskumu a vývoja, APVV-0688-12
Doba riešenia projektu: 2013-2017

Systém BCI-RAS je na Slovensku jedinečný, je založený na meraní a vyhodnocovaní signálu elektrickej aktivity mozgu a predstavuje alternatívny prístup ku klasickej rehabilitácii. Riešenie zahŕňa identifikáciu neurofyziologických korelátov motorických funkcií, ktoré sa využívajú na ovládanie robotickej dlahy. Samotnému využitiu BCI-RAS predchádza tréningový protokol založený na dvoch rôznych metódach využívajúcich vizuálnu stimuláciu: 

  1. neurálna spätná väzba (neurofeedback) a
  2. koncept tzv. zrkadliacich neurónov na posilňovanie korelátov motorických funkcií.