Populácia meteoroidov, ich pôvod, vývoj a interakcia so Zemou (projekt VEGA)

Projekt je zameraný na systematické monitorovanie aktivity meteorickej populácie vlastnými celooblohovými televíznymi kamerami a rádiovou technikou so zámerom potvrdiť aktivitu meteorických rojov z medzinárodnej databázy IAU Meteor Data Center, analyzovať jemnú štruktúru vybraných meteorických prúdov so zreteľom na ich dynamický vývoj a fyzikálne charakteristiky.


12. 05. 2016 11.06 hod.
Od: Leonard Kornoš

Hlavný riešiteľ: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, oddelenie astronómie a astrofyziky KAFZM - doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD.prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc., RNDr. Juraj Tóth, PhD., Ing. Pavol Zigo, PhD., RNDr. Štefan Gajdoš, PhD., Mgr. Jozef Világi, PhD., RNDr. Peter Vereš, PhD., RNDr. Jiří Šilha, PhD., Mgr. Pavol Matlovič
Spoluriešiteľ: Astronomický ústav SAV - RNDr. Mária Hajduková, PhD., Mgr. Júlia Farkašová
Financovanie projektu: Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV, VEGA 1/0225/14
Doba riešenia projektu: 2014-2017

Systematické monitorovanie populácie telies v blízkom okolí Zeme, počnúc pozorovaniami jemnejších čiastočiek rádiovým systémom, cez optické pozorovania meteorov a bolidov, až po sledovanie ich materských komét a asteroidov poskytne komplexný pohľad na široký hmotnostný interval skúmaných objektov. Predmetom projektu je odvodenie prítoku meteoroidov, potvrdzovanie rojov z pracovného zoznamu IAU, prípadne objavovanie nových rojov, štúdium genetických a štrukturálnych súvislostí meteorických prúdov križujúcich dráhu Zeme a NEO objektov (Near Earth Objects), analýza dynamického vývoja ich dráh, objasnenie pôvodu častíc, ako aj identifikácia meteorov tvorených kozmickým smetím, ktoré tvorí populáciu doteraz nezahrnutú do populačných modelov.