Od senzomotoriky k vyššej kognícii: Výpočtové modelovanie osvojovania znalostí pomocou simulovaného stelesneného agenta (projekt VEGA)

Cieľom tohto projektu v oblasti kognitívnej robotiky je modelovanie vývinu inšpirované empirickými poznatkami o procesoch prebiehajúcich v raných štádiách vývinu dieťaťa. Cieľom je navrhnúť, implementovať a otestovať detailné výpočtové modely niektorých aspektov autonómneho získavania znalostí. Dôležitým aspektom prístupu je dôraz na proces učenia s využitím rôznych modelov umelých neurónových sietí.


22. 06. 2016 15.03 hod.
Od: Igor Farkaš

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Igor Farkaš, PhD. 
Zástupca: RNDr. Martin Takáč, PhD.
Financovanie projektu: Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV, VEGA 1/0898/14
Doba riešenia projektu: 2014-2016

Konštruktivistický prístup, využitý v projekte, je typický pre paradigmu tzv. ukotvenej kognície (grounded cognition), ktorá zdôrazňuje význam tela a interakcie agenta s prostredím pri nadobúdaní kognitívnych schopností. V projekte riešime podúlohy vizuomotorickej koordinácie, vytvárania multimodálnych reprezentácií konceptov, vznik a fungovanie pamäte (pracovnej, epizodickej i dlhodobej) a vznik jazyka. Hlavným predpokladaným prínosom je vytvorenie detailných modelov premostenia nižších senzomotorických mechanizmov a vyšších kognitívnych funkcií.