Nový pomocník z matematiky / Iveta Kohanová a kol.


12. 05. 2016 09.30 hod.

Sériu pracovních zošitov vytvoril kolektív skúsených učiteliek matematiky ZŠ a GOŠ pod vedením vedúcej Oddelenia didaktiky matematiky FMFI UK. Spracovaný je na základe požiadaviek učiteľov matematiky z praxe. Rozvíja matematickú, čitateľskú a finančnú gramotnosť. Pracovný zošit využíva autokorektívne prvky (doplňovačky, tajničky), ktoré sú pre žiakov zaujímavé a motivujúce. Obsahuje aj prvky diferencovaného vyučovania, ktoré umožňujú individuálny prístup a zohľadňujú rôzne tempo žiakov. Pridanou hodnotou pracovného zošita je v závere každej kapitoly test s úlohami s výberom odpovede na komplexné zopakovanie prebratého učiva.

Vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana pripravilo vylepšené dvojdielne pracovné zošity s implementovanými prvkami učebnice Nový pomocník z matematiky pre 5., 6., 7. a 8. ročník ZŠ, ktoré sú v súlade so ŠVP platným od septembra 2015.

Vydavateľstvo: Orbis Pictus Istropolitana
Rok vydania: 2015, 2016
ISBN:

žiak - 1. časťžiak - 2. časťučiteľ - 1. časťučiteľ - 2. časť
5. ročník978-8-08120-330-5978-8-08120-331-2978-8-08120-332-9978-8-08120-345-9
6. ročník978-8-08120-339-8978-8-08120-340-4978-8-08120-341-1978-8-08120-342-8
7. ročník978-8-08120-335-0978-8-08120-336-7 978-8-08120-337-4978-8-08120-338-1
8. ročník978-8-08120-333-6978-8-08120-334-3978-8-08120-343-5978-8-08120-344-2

 

Ďalšie informácie