Akcia Rakúsko-Slovensko - štipendiá a projekty

aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá a projektovú spoluprácu, termín: do 15.3.2023


19. 01. 2023 08.45 hod.
Od: Juraj Tóth

Aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá a projektovú spoluprácu. 

Bližšie informácie k aktuálnej výzve budú prezentované na webinároch SAIA: 

 • Rakúsko - štipendiá a granty na výskumné pobyty a projekty (streda, 1.2.2023 o 14:00 hod. / link na pripojenie - https://bit.ly/3WeiE7q)
 • Rakúsko - štipendiá a granty na študijné pobyty a letné kurzy nemeckého jazyka (streda, 8.2.2023 o 14:00 hod. / link na pripojenie https://bit.ly/3GNWbZ5

Záujemcovia o štipendijné pobyty v Rakúsku sa môžu uchádzať v nasledujúcich kategóriách: 

 

 • Štipendiá Akcie pre diplomantov (1 150 eur/mesiac),
 • Výskumné štipendiá Akcie pre doktorandov (1 150 eur/mesiac),
 • Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov (1 400 eur/mesiac),
 • Štipendiá Akcie na letné jazykové školy - o štipendiá na letné jazykové školy sa v roku 2023 môžu uchádzať študenti a doktorandi zo spoločenských vied (psychológia, ekonómia, pedagogika, právo, masmediálna komunikácia, politické a sociálne vedy a pod.) a literárnej vedy/jazykovedy napr. germanistika (štipendium pokrýva kurzovné, ubytovanie a štipendium 750 eur). 

Základný harmonogram tejto výzvy je:

 

 • Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2023
 • Výber štipendistov: koncom apríla

V kategórii Štipendiá Akcie na krátkodobé pobyty (1 – 3 dni) sa prijímajú žiadosti priebežne. 

O štipendium sa môžu uchádzať študenti, doktorandi a postdoktorandi zo štátnych, verejných alebo súkromných  vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied.

V rámci projektovej spolupráce sa možno uchádzať v nasledujúcej kategórii:

 • podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie – v rámci tejto oblasti podpory si projektoví partneri zvolia témy a aktivity, ktoré potrebujú pre naplnenie svojich cieľov (tzv. „bottom-up“ prístup). Finančná podpora môže byť maximálne 6 000 EUR za rok (12 po sebe nasledujúcich mesiacov). 

Základný harmonogram tejto výzvy je: 

 • Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2023
 • Schvaľovanie projektov: koncom apríla
 • Začiatok realizácie projektov: najskôr štyri mesiace od termínu uzávierky

Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránke www.aktion.saia.sk , pričom záujemca môže využiť aj konzultácie a poradenstvo v 5 pracoviskách SAIA na Slovensku (https://www.saia.sk/sk/main/o-nas/kontakty/). 

Letáky k programom