FMFI UK má osem nových emeritných profesorov

Dňa 28.6.2016 dekan FMFI UK slávnostne odovzdal menovacie dekréty ôsmim emeritným profesorom FMFI UK. Stali sa nimi prof. Bezák, prof. Brunovský, prof. Katriňák, prof. Martišovitš, prof. Noga, prof. Pázman, prof. Pišút a prof. Porubčan.


04. 07. 2016 15.07 hod.
Od: Jozef Masarik

Profesor emeritus Univerzity Komenského je čestný titul, ktorý udeľuje rektor Univerzity Komenského za významné prínosy v oblasti vedy a vzdelávania profesorom starším ako 70 rokov, ktorí pôsobili ako riadni profesori a na Univerzite Komenského naďalej aktívne vedecky a pedagogicky pôsobia. Titul sa udeľuje na návrh vedeckej rady fakulty.

Prof. RNDr. Viktor Bezák, DrSc. je popredným slovenským fyzikom, vďaka ktorému sa od šesťdesiatych rokov minulého storočia začala na Slovensku rozvíjať kvantová teória tuhých látok. Špecializoval sa na kvantovú teóriu kovov a polovodičov. Vedecké úspechy dosiahol v matematickej fyzike a v štatistickej fyzike. Rad svojich prác venoval teórii elektrickej a tepelnej vodivosti tenkých vrstiev, rôznym aspektom teórie stochastických procesov, spektroskopii kvantových bodových kontaktov, otázkam tunelového javu cez polovodičové bariéry a mnohých ďalších fyzikálnych javov. Po roku 1970 založil v Bratislave vedeckú školu orientovanú na aplikácie Feynmanových funkcionálnych (dráhových) integrálov v teórii nekryštalických (amorfných) polovodičov, ktorá sa stala uznávanou doma i v zahraničí. Na fakulte pôsobí od roku 1974 a počas svojho pôsobenia publikoval viac ako 100 vedeckých a odborných článkov.

Prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc. je významná vedecká osobnosť uznávaná na Slovensku, a v oblasti optimálneho riadenia a diferenciálnych rovníc aj vo svete. Publikoval viac ako stovku vedeckých a odborných prác a učebníc. Jeho meno v spojení “Brunovský canonical form“ sa dostalo učebníc optimálneho riadenia a stoviek časopiseckých článkov. Na našej fakulte pôsobí od roku 1974, v roku 1994 pripravil a do života uviedol úspešný študijný program Ekonomická a finančná matematika.

Prof. RNDr. Tibor Katriňák, DrSc. je jedným z najvýznamnejších predstaviteľov generácie slovenských matematikov, ktorá vstúpila na scénu v 60. rokoch 20. storočia. Vo svojej vedeckej práci sa zameral hlavne na teóriu zväzov a univerzálnu algebru. Spolu s profesorom Milanom Kolibiarom sa zásadným spôsobom podieľal na vzniku a budovaní bratislavskej algebraickej školy, ktorá dosiahla široké uznanie v rámci vtedajšieho Československa aj v zahraničí a sám sa stal celosvetovo uznávanou osobnosťou v týchto oblastiach. Publikoval približne 100 vedeckých a odborných prác, je spoluatorom viaczväzkovej prehľadovej monografie z teórie zväzov, ktorá vyšla v ruštine a neskôr i v anglickom preklade vo vydavateľstve Americkej matematickej spoločnosti. Taktiež je spoluautorom troch dodnes používaných učebníc z algebry a teórie čísel. Na fakulte pôsobí nepretržite od roku 1960.

Prof. RNDr. Viktor Matišovitš, DrSc. je významným predstaviteľom fyziky plazmy. Po skončení vysokoškolského štúdia sa podieľal na zakladaní odboru Fyzika plazmy na Slovensku, menovite pri stavbe experimentálnych aparatúr, ktoré vytvorili predpoklady ku prácam v základnom výskume v tejto oblasti. Experimentálne i teoretické výsledky v oblasti elementárny procesov v nízkoteplotnej plazme publikoval prevažne v zahraničných časopisoch a na medzinárodných konferenciách, doteraz publikoval okolo 200 prác. Okrem základného výskumu podstatnú časť svojej kariéry venoval aj aplikovanému výskumu na programe Interkozmos a pri riešení problémov pri zváraní kovových materiálov v mikroelektronickom priemysle v Československu.

Prof. Ing. Milan Noga, DrSc. je jedným z významných predstaviteľov teoretickej fyziky na Slovensku. Významným spôsobom sa podieľal na budovaní teórie elementárnych častíc a kvantovej teórii poľa mnohočasticových systémov. Publikoval viac ako 80 vedeckých a odborných prác. Prof. Noga pracuje na našej fakulte od roku 1962, pôsobil 6 rokov ako vedúci Katedry teoretickej fyziky, 2 roky ako prorektor Univerzity Komenského, 13 rokov ako člen vedeckej rady UK a 25 rokov ako člen vedeckej rady FMFI.  V minulosti prednášal základné prednášky z teórie elektromagnetického poľa, teórie relativity, termodynamiky a štatistickej fyziky, teórie grúp, teórie kondenzovaných látok a metódy funkcionálneho integrálu vo fyzike, ktoré ovplyvnili stovky našich študentov.

Prof. RNDr. Andrej Pázman, DrSc. je jedným z najvýznamnejších predstaviteľov matematickej štatistiky na Slovensku. Zásadným spôsobom sa podieľal na budovaní teórie nelineárnych štatistických modelov a optimálneho navrhovania experimentov, pričom v týchto oblastiach sa stal celosvetovo uznávanou osobnosťou. Publikoval viac ako 100 vedeckých a odborných prác. Prof. Pázman pracuje na našej fakulte od roku 1991, pôsobil 6 rokov ako vedúci katedry Teórie pravdepodobnosti a matematickej štatistky, dva roky ako predseda Matematickej sekcie a 22 rokov ako člen vedeckej rady FMFI UK. Vychoval 9 doktorandov, z ktorých viacerí už sami dosiahli významné vedecké úspechy; za všetkých spomeňme prof. RNDr. Anatolija Dvurečenského, DrSc., dlhoročného riaditeľa Matematického ústavu SAV. Profesor Pázman dlhodobo vedie známy seminár z matematickej štatistiky a prednášky z regresných modelov a z bayesovskej štatistiky.

Prof. Ján Pišút, DrSc. úspešne pracoval v subjadrovej fyzike a v teórii vyučovania fyziky na našej fakulte. Bol neformálnym vedúcim skupiny, ktorá pracovala v subjadrovej fyzike v rokoch 1970-1989 na našej fakulte, podieľal sa na organizovaní medzinárodných seminárov v tejto oblasti, publikoval so spolupracovníkmi vyše 100 článkov s vyše 1000 citáciami. Okolo 20 rokov bol členom vedeckých rád fakulty a univerzity. V rokoch 1990-1992 bol ministrom školstva. Je autorom a spoluautorom niekoľkých vysokoškolských a stredoškolských učebníc. Prof. Pišút pôsobí na fakulte of roku 1961.

Prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc. je jedným z najvýznamnejších predstaviteľov astronómie na Slovensku. Počas svojho profesionálneho pôsobenia významne ovplyvnil zameranie výskumu medziplanetárnej hmoty na Slovensku. Patrí tiež k popredným odborníkom na skúmanie meteoritov a veľkú úlohu zohral ako riaditeľ a neskôr vedúci oddelenia astronómie aj pri smerovaní Astronomicko-geofyzikálneho observatória UK v Modre. Publikoval viac ako 200 vedeckých a odborných prác, množstvo príspevkov na domácich a medzinárodných konferenciách, založil tradíciu medzinárodných konferencií pod názvom Meteoroids, ktoré sa stali významnou súčasťou vedeckého života medzinárodnej meteorickej komunity. Prof. Porubčan pracuje na našej fakulte od roku 2001, predtým pracoval na Astronomickom ústave SAV. Vychoval 12 doktorandov, z ktorých viacerí už sami dosiahli významné vedecké úspechy, taktiež traja sa úspešne uplatnili na popredných zahraničných pracoviskách (University of Hawaii, Jet Propulsion Laboratory NASA, University of Bern).