Nový kurz Elements of AI z fínskej produkcie

so spoluúčasťou odborníkov z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského


12. 04. 2021 20.58 hod.
Od: Igor Farkaš

Cieľom tohto medzinárodného kurzu o umelej inteligencii je osloviť aspoň jedno percento populácie v každej krajine s cieľom šíriť povedomie o tejto významne sa rozvíjajúcej sa oblasti. Slovenskú verziu kurzu garantuje prof. Igor Farkaš, ktorý prijal ponuku z fínskej strany a ktorý spolu s kolegyňou doc. Máriou Markošovou a doktorandmi Ivetou Bečkovou a Štefanom Pócošom skorigovali slovenskú verziu textu, aj po konzultácii s doc. Harmanom, aby bola čo najzrozumiteľnejšia aj pre laikov.

Kurz je ochutnávkou vybraných základných konceptov z oblasti umelej inteligencie, najmä strojového učenia. Absolvovanie kurzu predpokladá zvládnutie 20 numerických úloh a 5 slovných úloh, ktoré si participanti vzájomne anonymne hodnotia. Participant ktorý dosiahne nadpolovičnú väčšinu správnych odpovedí, dostane certifikát o úspešnom absolvovaní kurzu. Tím z KAI zabezpečuje online pomoc pri riešení prípadných problematických prípadov. Platformy Slack a Reddit umožňujú participantom zapojiť sa do neformálnych diskusií v oblasti UI.

Ďalšie informácie o kurze nájdete na stránkach UK