Odborný asistent na KAFZM (výberové konanie)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru astronómie, fyziky Zeme a meteorológie s nástupom v auguste 2023


05. 04. 2023 12.56 hod.
Od: Adriana Kohútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v zastúpení jej dekanom prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta

vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta 

na Katedru astronómie, fyziky Zeme a meteorológie

Požiadavky: 

  • Najvyššie dosiahnuté odborné vzdelanie: VŠ vzdelanie tretieho stupňa, vedecká hodnosť PhD. odbor: Meteorológia a klimatológia
  • Pedagogické zameranie na predmety magisterského študijného programu Environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia s dôrazom na klimatológiu (Meteorológia a klimatológia, Metódy hydrologického a klimatologického výskumu, Zmeny a premenlivosť klímy, Vybrané problémy z klimatológie, Climatology, Astronómia a meteorológia, Fyzikálne aspekty geografického systému) a výučbu prednášok a cvičení z Meteorológie a klimatológie na Prírodovedeckej fakulte vo všetkých stupňoch vzdelávania.
  • Vedecko-výskumná prax v meteorológii so zameraním na klimatológiu (metódy analýz v meteorológii a klimatológii, zmeny a premenlivosť klímy).
  • Schopnosť samostatnej vedeckej práce a súvisiaca publikačná a grantová činnosť.
  • Znalosť anglického jazyka.
  • Predpoklad úspešnej habilitácie v rámci navrhnutého 5-ročného obdobia. 

Nástup:  august 2023

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pracovná náplň v súlade s § 75 zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

Prihlášku do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, overenou kópiou dokladov o vzdelaní a odbornej praxi, prehľadom pedagogických, publikačných, vedecko-výskumných aktivít a súhlasom so spracovaním osobných údajov zašlite najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Referát personálnej práce 
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

prof. RNDr. Daniel  Ševčovič, DrSc., v.r.
dekan fakulty